Menu

Mei Fun or Chow Fun

Mei Fun (Thin Rice Noodles) / Chow Fun (Flat Noodle)
143. Vegetable Mei Fun or Chow Fun $9.25
144. Chicken Mei Fun or Chow Fun $9.25
145. Pork Mei Fun or Chow Fun $9.25
146. Beef Mei Fun or Chow Fun $9.25
147. Shrimp Mei Fun or Chow Fun $9.25
148. House Mei Fun or Chow Fun
Shrimp, Chicken and Pork
$9.55
149. Singapore Chow Mei Fun $9.55